- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Zmarł Prof. Janusz Hereźniak

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 07.03.2016 16:44:46

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


W Łodzi zmarł profesor Janusz Maciej Hereźniak. Pogrzeb odbędzie się 16 marca ( środa ) o godzinie 13 - tej na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi ( przy ulicy Smutnej ).


Urodził się 24 stycznia 1935 roku w Wancerzowie koło Częstochowy. W roku 1936 przeniósł się wraz z rodzicami – Stefanem i Walerią z domu Kowalczyk – do Częstochowy.
W roku 1941 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej Nr 16 na Zaciszu, ukończył w roku 1948 w Szkole Podstawowej Nr 21 na Stradomiu. W latach 1948-1952 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Częstochowie do klasy XI a, której wychowawczynią była profesor Helena Hajewska. Świadectwo dojrzałości uzyskał 2. czerwca 1952 roku.
Po ukończeniu szkoły średniej, jego starania o dostanie się na studia medyczne – w tamtym okresie ( czasy stalinowskie ) – były z góry, ideologicznie skazane na niepowodzenie. Jak pisze w swoich wspomnieniach, była to z jego strony wręcz „ bezczelność i ideologiczna prowokacja ”, gdyż już wcześniej został rozpoznany przez kolegów w klasie – aktywistów ZMP – jako: syn „odradzającego się kapitalisty ” (ojciec w tym czasie prowadził jeszcze prywatny zakład krawiecki ) i człowiek o poglądach „ klerykalnych ” ( ministrant ) – a te „grzechy główne” nie pozwalały nawet na przynależność do ZMP. Fakty te Janusz Hereźniak uświadomił sobie dopiero po „ październikowej odwilży ” w roku 1956, kiedy wreszcie – po 3 latach pracy w szpitalu – został przyjęty na studia biologiczne w Uniwersytecie Łódzkim.
W roku 1961 uzyskał tytuł magistra biologii w zakresie botaniki (patrz niżej w ankiecie – pkt. 6. Przebieg pracy zawodowej).
Po maturze zainteresował się fotografią, głównie przyrodniczą, którą uprawia do dnia dzisiejszego równolegle z pracą naukową. Początkowo, jako samouk dokształcał się i tworzył w ramach ruchu amatorskiego, będąc członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w latach 1958-2000. W roku 1965 uzyskał uprawnienia członka rzeczywistego Związku Polskich Artystów Fotografików – zawodowego stowarzyszenia twórczego. Jest też instruktorem fotografii w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajobrazowym.
Wiele jego prac opublikowały krajowe i zagraniczne wydawnictwa o profilu naukowym i artystycznym, kilkanaście prac fotograficznych znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi i we Wrocławiu oraz w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Na przełomie lat 1974-1975 był współorganizatorem i uczestnikiem 9-osobowej, 5-miesięcznej, samochodowej wyprawy naukowej do Afryki Równikowej (Maroko, Algieria, Zatoka Gwinejska w Nigerii), zorganizowanej przez pracowników naukowych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. Z wyprawy tej J. Hereźniak przywiózł bogate materiały naukowe i dydaktyczne, m.in. zielnik afrykański (1100 arkuszy – 358 gatunków) oraz dokumentację fotograficzną (ok. 3000 zdjęć czarno-białych i 4500 barwnych diapozytywów).
Jest wybitnym geobotanikiem, ekologiem i dendrologiem oraz autorytetem w dziedzinie ochrony przyrody, a także pedagogiem popularyzującym wiedzę przyrodniczą; m.in. organizatorem corocznych konkursów dendrologicznych dla młodzieży szkolnej w Łodzi (ok. 20) i w Częstochowie (7).
Szczególnie silne są związki profesora z regionem częstochowskim i to zarówno w obszarze badań naukowych, publicystycznych, jak i dokumentacji fotograficznej. Dzięki niemu nastąpił intensywny rozwój badań florystycznych i fitosocjologicznych na obszarze północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowsko. Profesor Hereźniak aktywnie wspiera wszelkie działania proekologiczne, uświadamiając wartość dziedzictwa przyrodniczego i znaczenie ochrony środowiska naturalnego. W swojej różnorodnej działalności na rzecz regionu częstochowskiego apeluje o docenianie wartości przyrodniczej tego obszaru i podkreśla jej ogromny wpływ na formy dziedzictwa kulturowego i etnograficznego, m.in. jest współautorem projektu i orędownikiem idei utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego w rejonie Złotego Potoku i częstochowskiego Olsztyna.
Od roku 1995 aktywnie uczestniczy w działalności naukowej i organizacyjnej Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (od roku 1996 jako wiceprezes), które stawia sobie za cel rozbudzanie i rozwój życia naukowego na ziemi częstochowskiej. W roku 1998 został również przyjęty w poczet członków zwyczajnych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Zasiada w różnych gremiach doradczych i opiniotwórczych oraz zarządach licznych organizacji społecznych i naukowych, m.in.: w Komitecie Botaniki PAN (2003-2006 r.) i w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie (od 2004 r.). Od roku 1999 jest członkiem Wojewódzkiej (Rady) Komisji Ochrony Przyrody Woj. Śląskiego w Katowicach i Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego – od 2003 r. Wcześniej był członkiem i przewodniczącym tych, ustawowych organów opiniodawczo-doradczych w województwach: łódzkim (1987-2002, przewodniczącym: 1990-1992) i częstochowskim (1976-1998, przewodniczącym w latach 1992-1995).
Prof. Janusz Hereźniak jest autorem ponad 160 publikacji, w tym 70 oryginalnych prac naukowych, a wśród nich 10 książek i albumów.
Jako artysta fotografik opublikował 13 prac związanych z fotografią naukową i artystyczną. Jest autorem 3 albumów, m.in. Zielone grądy i czarne bory Białowieży (1977) i Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej (2002) – stanowiących podsumowanie 30-lat prac badawczych na terenie północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Swoje prace fotograficzne prezentował na 29 wystawach indywidualnych i 46 zbiorowych w kraju i za granicą. Archiwum fotografii, głównie przyrodniczej J. Hereźniaka składa się z ok. 43 tysięcy skatalogowanych negatywów czarno-białych oraz około 17 tysięcy negatywów i diapozytywów barwnych. Pełną notę biograficzną z zakresu fotografii zamieściło w roku 1984 szwajcarskie wydawnictwo Camera Obscura CH-12488 Harmance w PHOTOGRAPHERS ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL 1839 to the prezent (1984); kolejne wydanie ukazało się w roku 1996 na płycie CD Mac/PC w Editions Ides et Calenders S.A., Switzerland.
Wszechstronność zainteresowań naukowych, wielość zasług w dziedzinie szeroko pojętej humanistyki przyczyniły się do uhonorowania Profesora 30 odznaczeniami i nagrodami podkreślającymi jego wkład w ochronę przyrody oraz rozwój kultury i sztuki fotograficznej.
Nagrody otrzymywał za :
• Odznaczenia państwowe:
- Złoty Krzyż Zasługi (1982),
- Srebrny Krzyż Zasługi (1979).
• Odznaczenia resortowe:
- Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (1980),
- Złota Odznaka (2x) „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej” (1987, 1988),
- Srebrna i złota Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1978,1982),
- Medal Komisji Edukacji Narodowej RP (2004).
• Odznaczenia regionalne:
- Honorowa Odznaka m. Łodzi (1987),
- Honorowa Odznaka „Zasłużonemu dla rozwoju województwa częstochowskiego” (1998).
- „Zielony Czek A.D. 2005” – Nagroda Specjalna z okazji Dnia Ziemi, przyznana na podstawie werdyktu Kapituły przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dniu 22 kwietnia 2005 roku.
- „Nagroda im. Karola Miarki” – Opole (2006).
• Ogólnospołeczne:
- Srebrne (2) i Złota Odznaka Uczestnika Pracy Społecznej (zazielenienie osiedla) (1974, 1979 i 1976),
- Odznaka „Przodownik pracy społecznej” (jw.) (1980),
- Medal 40-lecia PRL (ochrona przyrody) (1984).
• Towarzystw naukowych i organizacji społecznych:
- Medal im. Prof. Bolesława Hryniewieckiego PTB za upowszechnienie wiedzy botanicznej (1995),
- Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika (1980),
- Srebrna i Złota Odznaka Honorowa Ligi Ochrony Przyrody (1973, 1978),
- Złota Odznaka LOP „Zasłużony dla ochrony przyrody” (1982),
- Złota Honorowa Odznaka Pol. Tow. Chirurgów Drzew (13.10.2001).
• Towarzystw i stowarzyszeń fotograficznych:
- Złota Odznaka Fotografa-Krajoznawcy ZG PTTK (1977),
- Medal pamiątkowy Roku Jana Bułhaka (1977),
- Medal 25-lecia Salonu Fotografiki ŁTF (1977),
- Złota Honorowa Odznaka Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego (1983),
- Złota Odznaka Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce (1984),
- Złoty Medal Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego (1987),
- Medal 150-lecia fotografii – Warszawa (1989),
- Dyplom ŁTF za 40 lat pracy twórczej (1998).
• Uniwersytetu Łódzkiego:
- Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (1982),
- Medal 70-lecia Łodzi Akademickiej (1996),
- Nagrody Rektora UŁ:
 naukowe indywidualne – Io: (1973 i 1995),
 za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Io (2004).

Ostatnio, 23 października 2006 roku otrzymał Nagrodę im. Karola Miarki, która jest przyznawana za wybitny dorobek kulturotwórczy i działalność społeczną wzbogacającą wartości kultury regionu i kraju.
W roku 1971 ożenił się z Grażyna Funkiewicz – dr ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Mają córkę Martę – obecnie doktorantkę-asystenta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ.
Pełna, aktualna nota biograficzna prof. J. Hereźniaka znajduje się w „Złotej Księdze Nauki Polskiej – Naukowcy Zjednoczonej Europy”, Polski Instytut Biograiczny. HELION. Gliwice 2006, s. 252.

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych