- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Sabok Kazimierz

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 17.06.2005 22:42:40

Sabok Kazimierz
Sabok Kazimierz


Nekrolog pośmiertny
Nekrolog pośmiertny
1924 r. - w otoczeniu uczniów
1924 r. - w otoczeniu uczniów

W środku w kapeluszu - dyr. Sabok, obok w czapce harcerskiej ks Paras
W środku w kapeluszu - dyr. Sabok, obok w czapce harcerskiej ks Paras


Prof Rudlicki, Steczko, Grąbczeski i Sabok
Prof Rudlicki, Steczko, Grąbczeski i Sabok
Pogrzeb Dyrektora Saboka
Pogrzeb Dyrektora Saboka

Kazimierz Ludwik Sabok

Urodził się w roku 1884 we Włocławku, jako syn nauczyciela ludowego. Jego rodzice Marcin i Maria Kazimiera z domu Sulikowska wychowali go w duchu religii rzymsko – katolickiej. Ochrzcili go 30 lipca 1887 r. w kościele św. Jana Był piątym kolejnym dzieckiem. W roku 1890 rodzice przenieśli się do Częstochowy. W roku 1885 wstąpił do klasy wstępnej państwowego gimnazjum klasycznego. W tym samym roku zmarła mu matka, a dwaj bracia ciężko zachorowali na tyfus, skutkiem czego dużo czasu zajęło mu prowadzenie domu. Konsekwencja tej sytuacji było powtarzanie tej samej klasy.
W roku 1904 na skutek strajku szkolnego musiał opuścić gimnazjum. Klasę maturalna ukończył w Serpuchowie w Guberni Moskiewskiej. W latach 1905 – 1911 studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Moskiewskiego. Po czteroletnich studiach powrócił do Częstochowy i objął stanowisko nauczyciela w Prywatnej Szkole Pomianowskiego. W roku 1915 pracował w szkole powszechnej Towarzystwa Opieki Szkolnej w Częstochowie. W roku następnym przeniósł się do Gimnazjum matematyczno – przyrodniczego prowadzonego przez to Towarzystwo.
24 stycznia 1916 r. ożenił się z Wiktorią z domu Hillerówną, z którą miał czworo dzieci : Reginę, Władysława, Annę i Jana.
16 sierpnia1918 r. gimnazjum jako jedno z pierwszych zostało upaństwowione, jako Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. W tym samym czasie Kazimierz Sabok został zatrudniony jako nauczyciel etatowy tegoż gimnazjum.
W roku 1919 i 1920 odbywał dwuletnie kursy edukacyjne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Krakowskiego dla czynnych nauczycieli szkół państwowych i uzyskał dyplom Ministerstwa Oświaty co dało mu prawo nauczania historii.
Od roku 1916 bez przerwy pracował jako nauczyciel w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza aż do 23 marca 1939 roku, tj. do chwili śmierci dyrektora Płodowskiego.
W myśl obowiązujących wówczas przepisów, każdy nauczyciel, aby zostać nauczycielem mianowanym musiał złożyć Akt Przysięgi. 1 grudnia 1923 r. Kazimierz Sabok podpisał Akt Przysięgi następującej treści :
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmągącemu, że na powierzonym mi stanowisku urzędowym przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę ; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie i sumiennie, polecenia mych przełożonych wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam.
Tak mi Panie Boże dopomóż.
Dnia 1 grudnia 1923 r. podpis : Kazimierz Sabok”.
11 listopada 1937 r. Prezydent Rzeczypospolitej nadał Kazimierzowi Sabokowi Złoty Krzyż Zasługi.
23 marca 1939 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego ( funkcję Kuratora sprawował wtedy J. Stypiński ) powierzyło mu pełnienie obowiązków dyrektora Gimnazjum im. H. Sienkiewicza.
W czasie II Wojny Światowej prowadził tajne nauczanie i dodatkowo zatrudniał nauczycieli obu gimnazjów państwowych pod własnym kierownictwem.
1 lutego 1945 r. w wyjątkowo trudnych warunkach uruchomił Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, które prowadził aż do roku1959. Tuż po wojnie była to najliczniejsza szkoła na terenie Częstochowy, licząca w 1946 roku 947 uczniów w 25 oddziałach pełnej dwuletniej szkoły ogólnokształcącej.
15 marca 1946 r. Kurator Okręgu Szkolnego Kieleckiego przeniósł dodatkowo 5 oddziałów do gmachu Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza, którym dalej kierował Sabok.
Poza pracą zawodową działał społecznie. Był członkiem Stronnictwa Ludowego ( w sekcji oświatowej ), wice przewodniczącym Międzyszkolnej Komisji Dyrektorów, wice przewodniczącym Towarzystwa Popierania Kultury Regionalnej, członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Czeskiej.
W roku 1964 Kazimierz Sabok przeszedł ze stanowiska nauczyciela etatowego na stanowisko nauczyciela kontraktowego w ilości 8 godzin tygodniowo ucząc języka rosyjskiego. Pracował jeszcze kilka lat jako nauczyciel emerytowany.
Za czasów Kazimierza Saboka Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza przechodziło trudne przeobrażenia związane z przerwa wojenna, ale zawsze było jednym z najlepszych szkół w Częstochowie. Kazimierz Sabok zaczął kierować szkołą tuż przed wojna i zaraz po odzyskaniu niepodległości. Był to niezwykle trudny okres wymagający kompletowania środków finansowania szkoły jak i kompletowania odpowiedniej kadry pedagogicznej. Dodatkowa trudnością było z roku na rok powiększanie się liczby młodzieży. Jednak wszystkie te problemy szkoła przezwyciężyła pod mądrym kierownictwem Dyrektora Kazimierza Saboka. W tym okresie szkoła przygotowywała młodzież to trudnych w tamtym okresie życiowych decyzji. Mury Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza opuściło wielu mądrych i inteligentnych ludzi, wielu absolwentów wychowanych w duchu nauki i patriotyzmu.
Zmarł 10 paźdzernika 1966 roku.

W " Gazecie Wyborczej " z dnia 10 stycznia 2000 roku zamieszczony artykuł :

" Z urodzenia włocławianin, był jednym z najbardziej zasłużonych częstochowskich pedagogów.
Kazimierz Sabok urodził się 23 lutego 1884 roku. Po ukończeniu gimnazjum wyjechał do Moskwy, gdzie na Uniwersytecie studiował historię. Po ukończeniu studiów w 1907 roku wrócił do kraju. Wybrał karierę nauczycielską. Na początku uczył w prywatnych szkołach, w 1915 roku trafił do Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku palcówka ta zmieniła nazwę na I Gimnazjum Państwowe im. H. Sienkiewicza.
We wspomnieniach dawnych uczniów zapisał się jako lubiany i ceniony nauczyciel oraz wychowawca. Także rodzice szanowali go za wiedzę i pedagogiczne talenty. Historia była nie tylko domeną jego zawodu, ale i hobby. Wyróżniał się ogromną wiedzą i historyczną pasją.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej, wiosną 1939 roku ( po śmierci poprzedniego dyrektora, Wacława Płodowskiego ), Kazimierz Sabok objął funkcję dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza. Po przegranej kampanii wrześniowej i wejściu Niemców do Częstochowy szkoła nie uzyskała jednak zgody władz okupacyjnych na prowadzenie zajęć z młodzieżą. Jej dyrektor wraz z gronem nauczycielskim i zaufanymi uczniami z narażeniem życia ratowali wówczas wyposażenie i archiwum szkoły. Udało się im ocalić i zachować bardzo dobrze cenną bibliotekę.
Uratowany księgozbiór przydał się zwłaszcza w czasie okupacji w czasie tajnych kompletów prowadzonych przez pedagogów z Sienkiewicza. Ich szefem ( w ramach tajnego Kuratorium Radomsko - Kieleckiego ) był własnie Kazimierz Sabok. W 1942 roku, gdy rozproszone z początku tajne komplety przekształciły sie w regularną , choć nielegalną szkołę, niepodległe władze oświatowe w Kielcach powierzyły mu funkcję dyrektora tajnego częstochowskiego Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza.
Przez całą wojnę, nie bacząc na zagrożenia, dyrektor Sabok nie przestał opiekować się młodzieżą i podległymi mu nauczycielami. Był łącznikiem między podziemnymi władzami szkolnymi a rozrzuconymi po mieście p[edagogami i tajnymi " klasami ". Pomagał finansowo i duchowo. W czasie okupacji prowadzona przez niego nielegalna uczelnia wydała prawie 150 świadectw maturalnych i prawie 50 dokumentów poświadczających ukończenie gimnazjum.
Po wyzwoleniu dyrektor Sabok brał udział w pracach istniejącej w Częstochowie komisji weryfikacyjnej i legalizującej wyniki tajnego nauczania. Już pod koniec stycznia 1945 r. wraz z nauczycielami, rodzicami i młodzieża zajął się organizacją i przywracaniem dawnej świetności " sienkiewicza ". Nadal był jego dyrektorem . Uważany za doskonałego organizatora i wzór pracowitości, w 1957 roku zmodernizował liceum.
W 75 roku życia ( 1959 ) dyrektor Sabok przeszedł na emeryturę. Nadal jednak działał społecznie, m.in. w Towarzystwie Popierania Kultury Regionalnej. Otrzymał wiele odznaczeń, m. in. Krzyż Kawalerii Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP.
Zmarł 10 października 1966 roku. "
Podpisane : WB

Autor korzystał ze " Słownika biograficznego Ziemi Częstochowskiej " pod red. A.J.Zakrzewskiego.


Kazimierz Sabok
Z urodzenia wrocławianin, był jednym z najbardziej zasłużonych częstochowskich pedagogów.
Kazimierz Sabok urodził się 23 lutego 1884 roku. Po ukończeniu gimnazjum wyjechał do Moskwy, gdzie na uniwersytecie studiował historię. Po ukończeniu studiów w 1907 roku wrócił do kraju. Wybrał karierę nauczycielską. Na początku uczył w prywatnych szkołach, w 1915 roku trafił do Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Społecznej w Częstochowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku placówka ta zmieniła nazwę na I Gimnazjum Państwowe im. Henryka Sienkiewicza.
We wspomnieniach dawnych uczniów zapisał się jako lubiany i ceniony nauczyciel oraz wychowawca. Także rodzice szanowali go za wiedzę i pedagogiczne talenty. Historia była nie tylko domeną jego zawodu, ale i hobby. Wyróżniał się ogromną wiedzą i historyczną pasją.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej, wiosną 1939 roku ( po śmierci poprzedniego dyrektora, Wacława Płodowskiego), Kazimierz Sabok objął funkcję dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza. Po przegranej kampanii wrześniowej i wejściu Niemców do Częstochowy szkoła nie uzyskała jednak zgody władz okupacyjnych na prowadzenie zajęć z młodzieżą. Jej dyrektor wraz z gronem nauczycielskim i zaufanymi uczniami z narażeniem życia ratowali wówczas wyposażenie i archiwum szkoły. Udało się im ocalić i zachować bardzo dobrze wyposażoną, cenną bibliotekę.
Uratowany księgozbiór przydał się zwłaszcza w czasie tajnych kompletów prowadzonych przez pedagogów z Sienkiewicza. Ich szefem ( w ramach tajnego Kuratorium Radomsko- Kieleckiego) był właśnie Kazimierz Sabok. W 1942 roku, gdy rozproszone z początku tajne komplety przekształciły się w regularną, choć nielegalną szkołę, niepodległe władze oświatowe w Kielcach powierzyły mu funkcję dyrektora tajnego częstochowskiego Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza.
Przez całą wojnę, nie bacząc na zagrożenia, dyr. Sabok nie przestał opiekować się młodzieżą i podległymi ma nauczycielami. Był łącznikiem między podziemnymi władzami szkolnymi a rozrzuconymi po mieście pedagogami i tajnymi „klasami”. Pomagał finansowo i duchowo. W czasie okupacji prowadzona przez niego nielegalna uczelnia wydała prawie 150 świadectw maturalnych i prawie 50 dokumentów poświadczających ukończenie gimnazjum.
Po wyzwoleniu dyrektor Sabok brał czynny udział w pracach istniejącej w Częstochowie komisji weryfikującej i legalizującej wyniki tajnego nauczania. Już pod koniec stycznia 1945 r. wraz z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą zajął się organizacją i przywracaniem dawnej świetności „ Sienkiewicza”. Nadal był dyrektorem. Uważany za doskonałego organizatora i wzór pracowitości, w 1957 roku zmodernizował Liceum.
W 75. roku życia ( 1959) dyrektor Sabok przeszedł na emeryturę. Nadal jednak działał społecznie, m. in. w Towarzystwie Popierania Kultury Regionalnej. Otrzymał wiele odznaczeń, m. in. Krzyż Kawalerii Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP.
Zmarł 10 października 1966 roku.

Gazeta Wyborcza

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych